Płace, ZUS


Jeśli rejestrujesz działalność gospodarczą to stajesz się płatnikiem składek ZUS. Nie masz wyboru, chyba że jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Organ rejestrujący Twoją Firmę to od 1 stycznia 2012 CEIDG (Centralna Ewidencja i Identyfikacja Działalności Gospodarczej) Możesz wniosek wypełnić SAM wydrukować i zanieść do Urzędu Gminy do wprowadzenia ale doradzam przed tym zasięgnąć porady u NAS aby później nie prostować błędów. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji część danych Twojej Firmy będzie widoczna w Internecie na stronie CEIDG. Rejestracja w CEIDG jest jednocześnie rejestracją w ZUS, GUS (nadanie regon), KRUS i Urzędzie Skarbowym (w ograniczonym zakresie). Nawet po prawidłowej rejestracji może być konieczne załatwienie dodatkowo rejestracji do VAT w Urzędzie Skarbowym oraz zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS lub powierzyć ten obowiązek dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej podpisując umowę na obsługę księgową, podatkową i ubezpieczeniową w ZUS (wszystko w ramach jednej, niewielkiej opłaty).

Generalnie kontakty z ZUS polegają na wypełnianiu i składaniu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz oczywiście przelewaniu składek na konta ZUS. Deklaracje mogą mieć formę papierową na formularzu ZUS lub jako wydruk z programu PŁATNIK. Najczęściej jednak są przesyłane elektronicznie z programu płatnik. W skrócie mówiąc deklaracje zgłoszeniowe służą do rejestracji i wyrejestrowania lub zmiany danych Firmy lub zgłoszenia do ubezpieczeń lub wyrejestrowania z ubezpieczeń (lub zmiany danych) osób podlegających ubezpieczeniom w danej Firmie (właściciel, osoba współpracująca, pracownicy, zleceniobiorcy) i są składane w terminie 7 dniowym od powstania lub ustania obowiązku ubezpieczenia.

Deklaracje rozliczeniowe są składane w okresach miesięcznych i dokumentują podstawy wymiaru składek dla poszczególnych ubezpieczonych, wysokość naliczonych składek dla poszczególnych ubezpieczeń dla każdego z ubezpieczonych oraz w zbiorczej deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) sumy należnych składek z poszczególnych tytułów ubezpieczeń (z podziałem na część płaconą przez pracodawcę i część płaconą przez pracownika). Ponieważ ZUS rozlicza nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne ale również na zdrowotne oraz Fundusz Pracy, FGśP oraz FEP (od 1 stycznia 2010r.) to w deklaracji rozliczeniowej kwota ogółem jest podzielona na cztery grupy składek, które przelewa się na 4 różne konta w ZUS.

W ramach ubezpieczeń społecznych wyróżniamy:
- ubezpieczenia emerytalne 19,52% podstawy wymiaru (1/2 pracownik, 1/2 pracodawca),
- ubezpieczenia rentowe od 01-01-2008r. 6% podst. wym. (1,5% pracownik, 4,5% pracod.),a od 1 lutego 2012r. 8% podst. wymiaru(1,5% pracownik, 6,5% pracodawca)
- ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru (pracownik)
- ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 od 1,93% do 3,33% podstawy (pracodawca).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 wynosi 9% podstawy wymiaru i składa się z 2 części: 7,75% podstawy potrącane z podatku dochodowego i 1,25% potrącane z wynagrodzenia pracownika.
Składki na Fundusz Pracy to 2.45% podstawy wymiary składek na ub. emerytalne i rentowe, FGśP to 0,10% podstawy wymiaru.
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Dz. U. nr 237, poz. 1656) to 1,50% podstawy wymiaru. FEP dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i wykonują pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Niniejsze opracowanie stanowi jedynie lekcję poglądową i ma na celu wskazanie na liczne obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i innych funduszy budżetowych, realizowane za pośrednictwem ZUS. Przedstawione dane mogą, w każdej chwili być zmienione, kolejną ustawą, dlatego do celów rozliczeniowych najbardziej aktualne dane zamieszcza ZUS na swojej stronie www.zus.pl
Kontakty z ZUS-em w twoim imieniu może prowadzić Biuro Rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej i składać niezbędne deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe dotyczące twojej firmy i zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców.
Jeśli zlecisz obsługę ZUS dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej to wyślemy twoje deklaracje drogą elektroniczną z programu Płatnik podpisując je swoim podpisem elektronicznym oraz powiadomimy jakie kwoty składek masz zapłacić. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy Twoja Firma ma siedzibę w Białej Podlaskiej, innym mieście, innej gminie czy powiecie.

PŁACE
Obsługa płac jest ściśle powiązana z obsługą ZUS. Sporządzając listę płac musimy potrącić od wynagrodzenia brutto pracownika składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika, ustalić i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, ustalić i potrącić składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osobno 7,75% i osobno 1,25%). Ponadto obliczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę oraz kwoty składek na FP i FGśP oraz FEP. Wyliczone na liście płac elementy są podstawą do stworzenia deklaracji rozliczeniowej za poszczególnego pracownika jak i wszystkich łącznie. ścisłe powiązanie list płac i deklaracji ZUS powoduje, że sprawy te są łącznie powierzane do prowadzenia przez Biuro rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej. Można też wprowadzić takie rozwiązanie, że sprawy kadrowe i płacowe oraz deklaracje ZUS będą prowadzone przez pracownika zatrudnionego w Firmie (przy większej liczbie zatrudnionych) a listy płac będą przekazywane do Biura jedynie do zaksięgowania. W małych firmach zatrudniających niewiele osób najkorzystniej jest powierzyć sprawy kadrowo-płacowe i ZUS dla Biura.
Jeżeli zlecisz dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej oprócz prowadzenia pełnej księgowości (lub PKPiR) również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z obsługą ZUS, to uzyskasz kompleksową obsługę twojej Firmy w promocyjnej cenie ustalanej w drodze indywidualnych negocjacji.

TABELA OBCIĄŻEŃ

1 WYNAGRODZENIE BRUTTO W%   100 100
    PRACOWNIK W% PRACODAWCA W % RAZEM
2 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE % POZ.1      
  A) EMERYTALNE 9,76 9,76 19,52
  B) RENTOWE 1,5 6,5 8
  C) CHOROBOWE 2,45   2,45
  D) WYPADKOWE   1,93 1,93
3 FP- FUNDUSZ PRACY   2,45 2,45
4 FGSP- FUND.GWAR.ŒWIADCZ. PRACOWN.   0,1 0,1
5 FEP- FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH   1,5 1,5
6 PODATEK DOCH OD WYNAGR. MIN. (W TYM 7,75% SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.) 18   18
7 UBEZP. ZDROWOTNE 1.25% 1,25   1,25
  OGÓŁEM CIĘŻARY - NARZUTY 32,96 22,24 55,20
  PŁACA BRUTTO   100 100
  PŁACA BRUTTO, OBCIąŻENIA I NARZUTY W% 32,96 122,24 155,20