Podatki


1.Najbardziej powszechnym podatkiem jest podatek dochodowy od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z licznymi zmianami), który jest pobierany od źródeł przychodów takich jak: praca najemna, emerytura, renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, odpłatne zbycie i inne źródła. Jest to bardzo szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy. W kręgu zainteresowań tej ustawy znajdują się wszystkie osoby fizyczne a w tym prowadzące działalność gospodarczą. Pewna część osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może swoje dochody (z działalności) opodatkować na podstawie innej ustawy co może wyglądać jako pewien przywilej a może bardziej jako pewne uproszczenie ewidencji przychodów i kosztów i sposobu opodatkowania.

2. Zryczałtowany podatek dochodowy uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje trzy formy podatku zryczałtowanego: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Podatkiem tym objęte są wszystkie osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega dochód osoby prawnej oraz uzyskany udział w zyskach osoby prawnej.

4. Podatek od wartości dodanej - podatek od towarów i usług zwany VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) W tym miejscu można by wyszczególnić całą listę rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie zwrotu podatku, wystawiania dokumentów, stosowania kas fiskalnych. Kwestie te pomijamy chcąc wskazać jedynie na wielość podatków i uregulowań w tym zakresie.

5. Podatek akcyzowy ( ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 29 poz. 257 ze zmianami). Opodatkowaniu tym podatkiem podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, eksport i import oraz sprzedaż wyrobów akcyzowych. Podatek ten dotyczy głównie wyrobów tytoniowych, alkoholowych, paliw i innych.

6. Podatki i opłaty lokalne (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Ustawa ta normuje następujące podatki:
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- opłatę targową,
- opłatę miejscową,
- opłatę uzdrowiskową,
- opłatę administracyjną,
- opłatę od posiadania psów.

7. Opłata skarbowa (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Opłacie podlegają czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia, wydanie zezwolenia, złożenie pełnomocnictwa i inne.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych Dz. U. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) Opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży, darowizny, pożyczki, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne.

9. Podatek od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem: dziedziczenia, zapisu testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty itp. Przedstawiona lista ma na celu ukazanie wielości istniejących podatków. Nie wszystkie z nich dotyczą każdego podatnika, osoby fizycznej czy prawnej, lecz mogą dotyczyć, jeżeli podatnik posiada dochody, nieruchomości lub wykonuje czynności w tych podatkach opisane. Przykładowo spółka z o.o. jako osoba prawna będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych ale nie oznacza to, że nie podlega unormowaniom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bo na mocy tej ustawy musi pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od swoich pracowników. Jeśli dysponuje własną nieruchomością będzie też płacić podatek od nieruchomości itd.

Powierzając księgowość i podatki dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej uzyskasz pomoc w sprawach podatkowych w ramach zawartej umowy. Skutki podatkowe najlepiej jest znać jeszcze przed podjęciem niektórych czynności prawnych.